Hoogbegaafdheidsonderzoek

Als u vermoedt dat uw kind bovengemiddeld intelligent of zelfs hoogbegaafd is of als u van de leerkracht te horen krijgt dat deze kenmerken ziet voor bovengemiddelde intelligentie of hoogbegaafdheid bij uw kind, kunt u er voor kiezen om dit te laten onderzoeken.

Wanneer er in een vroeg stadium vastgesteld kan worden dat een kind (hoog)begaafd is kan er worden ingespeeld op de mogelijkheden van het kind en kunnen mogelijke sociaal-emotionele problemen en/of onderpresteren wellicht worden voorkomen.

 Er zijn verschillende signalen die er op kunnen wijzen dat er mogelijk sprake is van (hoog)begaafdheid:

  •  Aanzienlijk sneller in het begrijpen en verwerken van nieuwe stof
  • Veel vragen stellen, alles willen begrijpen
  • Zeer goed geheugen, rijke woordenschat
  • Taakgericht en geconcentreerd werken als de motivatie er is
  • Zeer creatief denken, dingen “uitvinden”
Meer informatie   Aanmelden